New

Ответьте на вопросы

Ответьте на вопросы

  • Таерте транда мен дене шынытыратын жаттыулар жасаймын.
    Жи жасайтын жаттыуларым олтаертег гимнастика имылы , жгру.
    Жаттыуларды денсаулыа сер кп.Таертен транда жаттыу жасаукерек.Жаттыу те пайдалы денсаулыа.Денсаулы -бл адамны брнш байлыы.
  • И,мен таерте транда жаттыу жасаймын.Ол денсаулыты жасартады,оны жасау те пайдалы.Е пайдалы жаттыу ол таерте сегзде трып жгру,ол,ая жаттыулары.
  • Добавить комментарий